Στόλος

Kentepozidis

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι εγκαταστάσεις της Κεντεποζίδης βρίσκονται στο Περιβολάκι Λαγκαδά, στην Θεσσαλονίκη, ενώ η έδρα της εταιρίας είναι στην Κοζάνη, όπου στεγάζονται οι διοικητικές και τεχνικές της υπηρεσίες.
Ο υπερσύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός της ΚΕΝΤΕΠΟΖΊΔΗΣ ανανεώνεται διαρκώς και συμβάλλει στην άρτια εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει. Η διατήρηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας του εξασφαλίζεται μέσα από την πιστή εφαρμογή ενός Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης.
Περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό από χωματουργικά μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, αυτοκινούμενα λατομικά μηχανήματα θραύσης και διαλογής καθώς και ειδικά μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων και εξειδικευμένων εκσκαφών

Αναλυτική Λίστα Εξοπλισμού που διαθέτουμε