Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λ. ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.Εισαγωγή

Ο διαδικτυακός τόπος www.kentepozidis.com έχει δημιουργηθεί από την Λ. ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με σκοπό να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες για τους επισκέπτες/χρήστες του, σχετικά με την Εταιρεία μας και τον εταιρικό της σκοπό και να επικοινωνεί την επιχειρηματική της δραστηριότητά. Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τους σκοπούς και τον τρόπο για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε ως χρήστες του ιστοτόπου αυτού.

Η εταιρεία Λ. ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Κοζάνη, οδός Δημοκρατίας αρ. 51, τηλ. 2461031929, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kentepozidis.gr  (εφεξής καλούμενη η «ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ Τεχνική Εταιρεία», «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (στο εξής «Δεδομένα»), που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα κατά την επίσκεψη, εγγραφή ή χρήση του δικτυακού τόπου www.kentepozidis.com.

Η Εταιρεία προστατεύει και σέβεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας, ως φυσικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) (στο εξής «Γενικός Κανονισμός») και την εθνική νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την υποστήριξή σας σχετικά με απορίες, προβληματισμούς ή καταγγελίες για την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Εταιρείας,  ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Δημοκρατίας αρ. 51,Τ.Κ. 50131 Κοζάνη ή στο email: dpo@kentepozidis.gr .

2. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που Συλλέγονται και επεξεργάζονται.

«Προσωπικά Δεδομένα» αποτελεί κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Η Εταιρεία μας συλλέγει τέτοιες πληροφορίες κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας και την αλληλεπίδραση με τον χρήστη μέσω αυτής.

H εταιρεία φροντίζει να συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα και κατάλληλα Δεδομένα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται και με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, ο χρήστης αποδέχεται την συλλογή και επεξεργασία αυτή. Μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου του περιηγητή του μπορεί να προσαρμόσει την συλλογή και επεξεργασία.

Με εξαίρεση τα Δεδομένα τα οποία συλλέγονται έμμεσα και αυτόματα από τα cookies και αναλύονται κατωτέρω στην παράγραφο 6 της παρούσας Πολιτικής, τα Δεδομένα που συλλέγουμε περιορίζονται σε αυτά που εσείς μας παρέχετε στις ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου www.kentepozidis.com όπως ενδεικτικά Όνομα – Επώνυμο – email – Τηλέφωνο – Διεύθυνση – Τ.Κ. – Πόλη –  Χώρα – Επάγγελμα – Ηλικία, καθώς και στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως ενδεικτικά η κατοχή ή μη επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης/χειριστή, προϋπηρεσία, ειδίκευση και εν γένει βιογραφικά στοιχεία τα οποία επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο επίσκεψης της ιστοσελίδας, ενδεικτικά αναφερομένων την ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδέθηκε ο χρήστης, με την παρούσα ιστοσελίδα, η ημερομηνία της επίσκεψής κ.α.

Κατά τη πλοήγησή του χρήστη, στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να ζητηθεί η υποβολή προσωπικών πληροφοριών, επ’ ωφελεία του χρήστη για ορισμένες υπηρεσίες μας, ενδεικτικά αναφερομένης της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας για θέματα σχετικά με την λειτουργία αυτής, τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες και όταν παρέχετε η απαιτούμενη συγκατάθεσή, για προωθητική επικοινωνία και νέα σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

3. Σκοποί Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Η Εταιρεία έχοντας έννομο συμφέρον προς τούτο, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατά κανόνα στη βάση της συγκατάθεσής του χρήστη.  Κατ’ εξαίρεση, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να λαμβάνει χώρα για σκοπούς εξυπηρέτησης εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας, προκειμένου να απαντήσει, στις ερωτήσεις και στα σχόλια που υποβάλλονται από τον χρήστη μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διαθέτει ή  να ενημερώσει, αφού εξετάσει κατόπιν σχετικού αιτήματος για προσφορά εργασίας/κάλυψη εργασιακής θέσης, για την καταλληλότητα του αιτούμενου ή μη. Εφόσον η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανακληθεί, η επεξεργασία θα παύσει.

4.Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

H επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών, με βάση τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό, οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι οι ακόλουθες:

Α) μετά από συγκατάθεσή σας, δηλαδή από την εισαγωγή των στοιχείων σας στις φόρμες επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας μας

Β) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης

Γ) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας που πηγάζουν εκ του νόμου

Δ) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

5.Αποδέκτες των Δεδομένων σας.

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, ή συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα Δεδομένα ως Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας το πράττουν σύμφωνα με τις εντολές μας.

Τα Δεδομένα σας μπορούν να κοινοποιηθούν α) σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών/συνεργάτες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) υπεργολάβους, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.  Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. β) σε δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές, τελωνειακές, διαιτητικές αρχές ή άλλες δημόσιες αρχές ρυθμιστικούς φορείς και δικηγόρους εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεών της Εταιρείας ή σε περίπτωση που αναγκαστεί να κοινοποιήσει δεδομένα του χρήστη κατά δεσμευτική εντολή δημοσίων ή διωκτικών αρχών ή σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση ή ισοδύναμης δεσμευτικότητας πράξη.

γ) σε άλλους τρίτους αποκλειστικά όταν οι ίδιοι έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας.

Στις ως άνω περιπτώσεις, όταν κριθεί απαραίτητο να μοιραστούμε τα Δεδομένα σας με τρίτους παρέχουμε αποκλειστικά και μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται, για την εκτέλεση των υπηρεσιών τις οποίες τους έχουμε αναθέσει και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας για επιπλέον σκοπούς πέραν των προκαθορισμένων στη σύμβαση που διέπει τη σχέση μας μαζί τους. Διασφαλίζουμε διαμέσου της στενής συνεργασίας μαζί τους πως τα Δεδομένα σας προστατεύονται και σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας μας, οποιαδήποτε από τα Δεδομένα σας έχουν περιέλθει στην κατοχή τους, θα καταστούν ανώνυμα ή θα διαγραφούν.

6. Πολιτική Cookies.

6.1 Τι είναι τα Cookies.

Τα Cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή/και σελίδες του ιστοτόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επόμενη επίσκεψη του Χρήστη και να γίνει ο ιστότοπος πιο χρήσιμος για αυτόν, προσφέροντας του μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης του Χρήστη σε μια σελίδα, ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε, καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα Cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, κάθε οιονδήποτε συμβατικό τρόπο όπως τηλέφωνο e-mail κλπ. Επιπλέον με την χρήση των Cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Τα Cookies κατηγοριοποιούνται σε α) Αναγκαία β) Στατιστικά και γ) για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Τα Cookies μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν ως: α) Cookies «συνεδρίας», τα οποία διαγράφονται αμέσως μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης, β) «μόνιμα» Cookies, τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα. διευκολύνοντας τις διαδικασίες παραδείγματος χάριν του ελέγχου ταυτότητας χρήστη, γ) «ιδιόκτητα» Cookies, τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται απευθείας από τον χειριστή του ιστότοπου τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί, δ) Cookies «τρίτων μερών», τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται από μέρη εκτός του χειριστή του ιστότοπου τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί.

6.2 Κατηγορίες Cookies που χρησιμοποιούμε.

A) Τα αναγκαία Cookies

Αναγκαία Cookies και ειδικότερα, Cookies συνεδρίας ή μόνιμα Cookies, ιδιόκτητα ή τρίτων μερών, που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης συστημάτων. Τα Απολύτως Απαραίτητα Cookies είναι υποχρεωτικά και είναι προεπιλεγμένα με την είσοδό σας στον ιστότοπο.

Τα  αναγκαία cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη, ενώ χωρίς αυτά, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.  

Η συγκατάθεση του χρήστη δεν απαιτείται για τη χρήση απολύτως απαραίτητων cookies.

Β) Τα Στατιστικά Cookies

Στατιστικά Cookies, δημιουργίας προφίλ, που είναι εξ’ ορισμού απενεργοποιημένα, cookies τρίτων μερών, μόνιμα Cookies που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών στους ιδιοκτήτες του ιστοχώρου, ώστε να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες.

Γ) Για σκοπούς εμπορικής προώθησης

Διαφημιστικά Cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του ιστότοπου. Η χρήση τους αφορά στην προβολή σχετικών διαφημίσεων στον χρήστη και είναι σημαντική για τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών. Τα διαφημιστικά cookies είναι προαιρετικά και απαιτείται η συναίνεσή σας.

6.3 Διαχείριση των Cookies

Εκτός από τις επιλογές σχετικά με τα Cookies που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τα Cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies, χρησιμοποιείτσε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Οποιοσδήποτε χρήστης, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει όλα τα Cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή του.

6.4 Αλλαγές στην Πολιτική Cookies.

Η παρούσα Πολιτική Cookies δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την τελευταία και πιο πρόσφατη χρονικά τροποποίηση.

7. Χρονικό Διάστημα Διατήρησης των Δεδομένων.

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τον ως άνω σκοπό πάντα σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο πέντε (5) ετών, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  Με τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή εφόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηριακής ή άλλης Αρχής.

Τα δεδομένα που αφορούν ερωτήσεις και επικοινωνία του χρήστη θα διατηρούνται για όσο καιρό είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση των αιτημάτων του και όχι περισσότερο από ένα (1) έτος.

Τα δεδομένα που αφορούν τυχόν  στοιχεία βιογραφικού σημειώματος, για την προσφορά σε θέση εργασίας θα τηρούνται με τα αναφερόμενα στην «Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Υποψήφιων Εργαζομένων».

Τα Δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies, διαγράφονται  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω.

8. Ασφάλεια των Δεδομένων.

Η Εταιρεία πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή τους επεξεργασία και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής τους. Επίσης οργανώνεται για την αποτροπή κάθε αθέμιτης πρόσβασης, επεξεργασίας, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής αυτών σε κακόβουλους τρίτους. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, προσαρμοζόμενη στις τεχνολογικές εξελίξεις και προκλήσεις της νέας εποχής, επανεξετάζοντας και τροποποιώντας τα μέτρα αυτά, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.  

9. Δικαιώματα των Χρηστών σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα

Όλα τα φυσικά πρόσωπα τα δεδομένα των οποίων είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α) Δικαίωμα Ενημέρωσης και Πρόσβασης.

Έχετε το δικαίωμα να έχετε επίγνωση ως προς το ποια από τα προσωπικά σας Δεδομένα επεξεργαζόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε.

Β) Δικαίωμα Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε/τροποποιήσετε/επικαιροποιήσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που δεν είναι ακριβή.

Γ) Δικαίωμα Διαγραφής/ Δικαίωμα στη λήθη

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων στην Εταιρία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό.

Δ) Δικαίωμα Φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό να μην επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεσή σας.)

Ε) Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Δεδομένων, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι αυτά να επαληθευτούν, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί να διαγραφούν να περιοριστεί η χρήση τους, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα σε εσάς για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν στην Εταιρεία και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

ΣΤ) Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία

Η Εταιρεία δύναται μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Ζ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, να την ανακαλέσετε ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανωτέρω ανάκληση.

Η) Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εφόσον ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας και δεν έχετε ικανοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

10. Τρόπος Άσκησης των Δικαιωμάτων σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 9 του παρόντος απευθύνεστε για τα δικαιώματα των υποπαραγράφων  Α’ έως Ζ’ στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στην ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας αρ. 51,Τ.Κ. 50131 Κοζάνη ή στο email: dpo@kentepozidis.gr, ενώ για το δικαίωμα της υποπαραγράφου Η’, απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

11. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας σας ενημερώνουν για την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αναγκαίων αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες θα επικαιροποιούνται αντίστοιχα προτού οι αλλαγές αυτές τεθούν σε ισχύ. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική όπου θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 2021