Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Λ. ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

1. Εισαγωγή

Ο παρόν δικτυακός τόπος www.kentepozidis.com έχει δημιουργηθεί από την Λ. ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής καλούμενη η «ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ Τεχνική Εταιρεία», «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»)με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/χρήστες αυτού.

Κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου www.kentepozidis.com εφαρμόζονται οι παρόντες όροι χρήσης, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.kentepozidis.com  συνεπάγεται την άνευ επιφύλαξης αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται κάτωθι, οι οποίοι συνιστούν συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη του (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή/και «επισκέπτης/χρήστης») και της Εταιρείας. Άλλες ιστοσελίδες που τυχόν είναι προσβάσιμες μέσω συνδέσμων στην ιστοσελίδα μας δεν καλύπτονται από την συγκεκριμένη πολιτική.

Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη / επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/ της σ’ αυτή, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, να αναστέλλει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας ή του συνόλου του ιστοτόπου, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών αρκούσης της σχετικής ανακοίνωσης/δημοσίευσής μέσω του δικτυακού ιστοτόπου www.kentepozidis.com,. Οι δε χρήστες οφείλουν να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις που τυχόν έχουν επέλθει.

Αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, αποτελούν η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική cookies, τις οποίες σας παρακαλούμε να διαβάσετε.

2. Πνευματικά Δικαιώματα-Απαγόρευση Αναδημοσίευσης Χωρίς Προηγούμενη Άδεια

Tο περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των φωτογραφιών, στιγμιοτύπων οθόνης, των γραφικών και των εξαρτημάτων, των συνδέσμων και γενικά κάθε αρχείου, που περιέχονται σε αυτό καθώς και η γενική εικόνα της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download), αποστολή μέσω προσωπικού μηνύματος, αντιγραφή ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη σχετική ενημέρωση και χορήγηση ρητής έγγραφης άδειας της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, κανένας σύνδεσμος (link) στον ως άνω ιστότοπο, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

3. Αποποίηση Ευθύνης

Η Εταιρεία, μέσω των διαχειριστών και των συνεργατών της, πραγματοποιεί κάθε ενέργεια για την βελτίωση, ανάπτυξη και ενημέρωση των υπηρεσιών, που παρέχονται από την ιστοσελίδα της. Μεριμνά δε για την λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου οργάνωσης και ασφάλειας, με την χρήση κάθε ενδεδειγμένου μέσου προταστασίας. Παρόλ’ αυτά, η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα ή δυσλειτουργίες στην ροή και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, φυσικών ή νομικών προσώπων σαν αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο των πληροφοριών που δημοσιεύονται και γίνονται διαθέσιμες μέσα από αυτή την ιστοσελίδα είτε οι πληροφορίες αυτές ανήκουν απευθείας στην Εταιρεία είτε σε τρίτα μέρη.

Η Εταιρεία επίσης δεν παρέχει άμεσες ή έμμεσες εγγυήσεις για τυχόν λάθη και ανακρίβειες στο περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε ζημία (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκληθεί από τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να μεταδοθεί από την ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και γενικώς για οποιαδήποτε ζημία που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση του χρήση και αποτελεί ευθύνη του. Ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

4. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες οφείλουν να ενεργούν πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και στην ελληνική, κοινοτική και διεθνή έννομη τάξη. Ιδιαιτέρως απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν αυτών που προβλέπονται στους παρόντες, και ειδικότερα για σκοπούς παράνομους και καταχρηστικούς. Οι χρήστες φέρουν αυτούσια την ευθύνη για τις πράξεις τους που αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία κατά τη χρήση του ιστοτόπου.

Απαγορεύεται ρητά η ανάρτηση, δημοσίευση ή αποστολή, με κάθε τρόπο, υλικού υβριστικού, προσβλητικού ή παράνομου περιεχομένου, κακόβουλου λογισμικού με σκοπό την αντιγραφή στοιχείων της ιστοσελίδας, την προσβολή της ή την συγκομιδή υλικού της.

5. Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, που τυχόν ενδέχεται να αναδημοσιεύσει μέσω δεσμών (links), ούτε εγγυάται την εγκυρότητα και τη διαθεσιμότητά τους. Η τυχόν παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής ευθηνή στην Εταιρεία, προβλήματα δε που δύναται να ανακύψουν κατά την χρήση των ιστοσελίδων που δυνητικά θα παραπέμψει, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί.

6. Συλλογή και χρήση δεδομένων

Με την πλοήγηση του χρήστης στην ιστοσελίδα, είναι δυνατόν να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την διαχείριση και λειτουργία της, την ασφάλειά της και για την προσωποποίησή της σε σχέση με τον χρήστη. Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, ο χρήστης αποδέχεται την συλλογή και επεξεργασία αυτή. Μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου του περιηγητή του μπορεί να προσαρμόσει την συλλογή και επεξεργασία.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να επικοινωνήσει με την Εταιρεία και καταχωρίζει τα στοιχεία του στα απαιτούμενα σχετικά πεδία, β) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται σε τυχόν προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του, γ) όταν υποβάλλεται αίτηση με τα βιογραφικά σας στοιχεία για την κάλυψη κάποιας διαθέσιμης θέσης εργασίας.

Τα κύρια προσωπικά στοιχεία που είναι δυνατόν να συλλέγονται με τη συναίνεση του επισκέπτη / χρήστη είναι τα εξής: Όνομα – Επώνυμο – email – Τηλέφωνο – Διεύθυνση – Τ.Κ. – Πόλη –  Χώρα – Επάγγελμα – Ηλικία. Παράλληλα, είναι δυνατόν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται και άλλα είδη προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη, που αφορούν μεταξύ άλλων σε πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του, με τις επισκέψεις του και τη δραστηριότητά του, σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τηςδιεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, του χρόνου της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (δείτε περισσότερα σχετικά στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας).

Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατά κανόνα στη βάση της συγκατάθεσής του χρήστη. Κατ’ εξαίρεση, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να λαμβάνει χώρα για σκοπούς εξυπηρέτησης εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας. Εφόσον η συγκατάθεσή σας αυτή ανακληθεί, η επεξεργασία θα παύσει.

Η Εταιρεία δεν κοινοποιεί και δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, σε τρίτους, εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή σας, πλην των περιπτώσεων, που κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας. Η Εταιρεία μπορεί να κοινοποιεί τέτοια δεδομένα στις δημόσιες αρχές, στα πλαίσια συμμόρφωσης σε νομικές υποχρεώσεις ή να αναγκαστεί να κοινοποιήσει δεδομένα του χρήστη κατά δεσμευτική εντολή δημοσίων ή διωκτικών αρχών ή σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση ή ισοδύναμης δεσμευτικότητας πράξη.

Με την συγκατάθεσή του χρήστη για την επεξεργασία των δεδομένων του, αποδέχεται την διαβίβαση και την επεξεργασία από την Εταιρεία και τις εταιρείες του Ομίλου της. Σε περίπτωση τέτοιας επεξεργασίας ισχύουν οι παρόντες όροι και της πολιτικής απορρήτου που η Εταιρεία τηρεί.

Είναι δυνατόν, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών να διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρείες οι οποίες εκτελούν την επεξεργασία και παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες επικοινωνίας, ενεργώντας για λογαριασμό μας. Οι εν λόγω εταιρείες θα λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θα επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής που της δίδουμε.

Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο πέντε (5) ετών, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που αφορούν ερωτήσεις και επικοινωνία του χρήστη θα διατηρούνται για όσο καιρό είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση των αιτημάτων του και όχι περισσότερο από ένα (1) έτος.

Τα δεδομένα που αφορούν τυχόν στοιχεία βιογραφικού σημειώματος, για την προσφορά σε θέση εργασίας θα τηρούνται με τα αναφερόμενα στην «Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Υποψήφιων Εργαζομένων».

7. Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς συνθήκες και επιλύονται αποκλειστικά με βάση αυτά εκτός αν άλλως ειδικώς ορίζεται. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τις εν λόγω διατάξεις, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

Για κάθε διαφορά που αφορά ή δύναται να προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τους χρήστες, καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

8. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την πολιτική μας, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kentepozidis.gr